GIẢI PHÁP KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP

Chính xác - Hiệu quả - Tin cậy

Đăng ký tư vấn

Bảng giá thay đổi nội dung kinh doanh

Ngày đăng: 24/11/2016

BẢNG GIÁ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

NỘI DUNG THAY ĐỔI

THỜI GIAN

GIÁ ( VNĐ)

I. THAY ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ

- Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ

- Đăng ký cấp lại giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh

05 ngày

800.000

II. THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ

- Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ

- Đăng ký cấp lại giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh

05 NGÀY

800.000

III. THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

- Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ

- Đăng ký cấp lại giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh

05 NGÀY

800.000

IV. THAY ĐỔI ĐDPL

- Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ

- Đăng ký cấp lại giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh

05 NGÀY

800.000

V. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN, CỔ ĐÔNG

- Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ

- Đăng ký cấp lại giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh

05 NGÀY

800.000

VI.THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

- Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ

- Đăng ký cấp lại giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh

05 NGÀY

800.000